Tag Archives: เครื่องจักรอัต

การจัดซื้อประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 1 ชุด

ร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 1 ชุด

ราคากลางชุดครุภัณฑ์ควบคุมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม จำนวน 1  ชุด