Tag Archives: เฉลิมพระเกียรติ

สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามโครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติ   ครั้งที่ 5

ประกาศ