Tag Archives: เช่าเครื่ิองคอมพิวเตอร์

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราคากลาง