Tag Archives: เทคโนโลยียานยนต์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์”ชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

– ชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ จำนวน 1 ชุด

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบการจัดซื้อ