Tag Archives: เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศ

ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะ โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR