Tag Archives: เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (New Media Center) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ (New Media Center) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

ราคากลาง

ร่าง TOR