Tag Archives: เอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ ของกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

TOR

ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

 

ประชาวิจารณ์ รายการ ชุดจำลองการวิเคราะห์ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังชั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดพ่นเคลือบเร่งอนุภาคด้วยความเร็วสูง สำหรับงานระบบรางและชิ้นส่วนอากาศยาน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ขอบเขตของงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการ ชุดปฏิบัติการพัฒนาความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติต้นแบบการผลิตและ AI อัจฉริยะ ในการบริหารจัดการซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน เพื่อระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 4.0 ขั้นสูง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา