Tag Archives: เอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาจัดซื้อชุดขยายภาพตัวเรือนโลหะเพื่องานประดับอัญมณีบนตัวเรือน แสดงผลด้วยมอนิเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย การออกแบบ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

ประกวดราคาจัดซื้อชุดวิเคราะห์อัญมณีด้วยกำลังขยายแสดงผลด้วยมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประชาวิจารณ์ งานจัดซื้อชุดวิเคราะห์อัญมณีด้วยกำลังขยายแสดงผลด้วยมอนิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ของสถาบันอัญมณี

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน

ร่าง TOR

ราคากลาง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจการนักศึกษา จำนวน 20 รายการ ของกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง

TOR

ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประกาศประกวดราคา

ราคากลาง

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา