Tag Archives: เอกสารประกวดราคา

ประชาพิจารณ์ งานปรับปรุงสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ประชาวิจารณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบางกอกรอยัลเจมส์

ประชาวิจารณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารบางกอกรอยัลเจมส์ ถนนพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่างประกาศจ้าง(วิจารณ์)

ร่างเอกสารประกวดราคา(วิจารณ์)

ขอบเขตของงาน(TOR)

แบบรูปรายการ

รายการประกอบแบบครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ชุดถ่ายทอดสดพร้อมสื่อผสมแบบดิจิทัลและอุปกรณ์เครือข่าย สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน

ราคากลาง

TOR

ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ๑ ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR

ราคากลาง

ชุดฝึกปฏิบัติการรวมทางวิศวกรรมไฟฟ้า ๑ ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

TOR