Tag Archives: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ชุดที่ 2)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง