Tag Archives: โครงการพัฒนาบุคลากร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคลากรผู้ทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพประจำห้องพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบุคลากรทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพประจำห้องพยาบาลทั้ง 4 ศูนย์

สอบราคาจ้างพยาบาล

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ  โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) เรื่อง พัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์วัฒธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคใต้อ ณ จังหวัดพังงา  และจังหวัดภูเก็ต  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2557  และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 27  มกราคม 2557

ประกาศสอบราคา