Tag Archives: โครงการพัฒนาระบบ

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ DNS Server IP Version 6 จำนวน 1 ระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ DNS Server IP Version 6 จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ Active Directory(AD)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ Active Directory (AD) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัย

 

ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะ โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายหลัก) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง

ประกาศสอบราคาจ้าง