Tag Archives: โครงการ

สอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ

ข้อกำหนดรายละเอียด , กำหนดการ

ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาต้นแบบ หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลางสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาต้นแบบ  หลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ตามหลักสูตรแกนกลางสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ