Tag Archives: Data center

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ประกาศ

ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference :TOR ) โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center  ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่าง TOR

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center  ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมกระแสไฟฟ้า Data Center

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

– ระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center 

 

ร่าง TOR โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data Center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR) รายละเอียดและคุณลักษณะ โครงการพัฒนาระบบควบคุมกระแสไฟฟ้าห้อง Data center ผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่าง TOR