Tag Archives: e-auction

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ประกอบหัองปฏิบัติการทำต้นแบบแฟชั่นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งและออกแบบแฟชั่น

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งชุดตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพพระนคร

 

ประกาศมหาวิทยาลัย