Tag Archives: tor

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 4 แขวง สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ร ายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะบริหารธุรกิจ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างขอบเขตของงาน TOR

รายละเอียดร่าง TOR ชุดทดลองหาค่าการสั่นสะเทือน (Vibration Test Set)

ร่าง TOR 

ราคากลาง

ร่าง TOR และ ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิกขั้นสูง

ร่าง tor

ราคากลาง

ร่าง TOR และราคากลางครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทำเสื้อตัวอย่าง

ร่าง tor

ราคากลาง

ร่าง TOR และราคากลางระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom

ร่าง TOR

ราคากลาง