Tag Archives: Up Grade Pc-turn

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ห้องเครื่องจักรกลอัตโนมัติพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–  ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (ห้องเครื่องจักรกลอัตโนมัติพื้นฐาน) 1.Up Grade Pc-mill จำนวน 15 เครื่อง  2.Up Grade Pc-turn จำนวน 15 เครื่อง

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์