Tag Archives: X-code Programming

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตราฐานวิชาชีพ X-code Programming

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-code Programming ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดรคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-code Programming

 

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ 3 รายการ

ร่าง TOR ครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย 

ร่าง TOR ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ชนิด Blade 

ร่าง TOR ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ X-Code Programming