ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก (ครั้งที่ 2) ของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

 

Leave a Comment