ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร จำนวน 1 ชุด

 

Leave a Comment