จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานกราฟฟิก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานกราฟฟิก จำนวน 30 เครื่อง

 

Leave a Comment