ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุุงอาคาร 90 ปี 1 หลังของคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร

ร่าง TOR

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Leave a Comment