ประกวดราคา…ซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร  จำนวน 1 ชุด  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

Leave a Comment