ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ของคณะบริหารธุรกิจ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2 ด้านริมถนนพิษณุโลก ของคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

Leave a Comment