ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

Leave a Comment