Monthly Archives: เมษายน 2011

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ห้องเครื่องจักรกลอัตโนมัติพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–  ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (ห้องเครื่องจักรกลอัตโนมัติพื้นฐาน) 1.Up Grade Pc-mill จำนวน 15 เครื่อง  2.Up Grade Pc-turn จำนวน 15 เครื่อง

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Training Set) จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดฝึกไฮดรอลิกส์)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดครุภัณฑ์

ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่างจำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Page 1 of 212