ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่างจำนวน ๑ ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

Leave a Comment