ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรุงเทพมหานคร

ร่าง TOR

ประกาศ

Leave a Comment