ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

Leave a Comment