ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Training Set) จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดฝึกไฮดรอลิกส์)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดครุภัณฑ์

Leave a Comment