ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ( เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 350 ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

Leave a Comment