ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

Leave a Comment