ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 90 ปี 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ของคณะบริหารธุรกิจ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกวดราคา

Leave a Comment