ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นด้ายตัวอย่าง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ

Leave a Comment