ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 3 ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

Leave a Comment