ประกวดราคาจ้างการจ้างปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ คณะศิลปศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ร่าง TOR

ร่างเอกสารประกวดราคา

Leave a Comment