ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 3 ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 และ 3 ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

Leave a Comment