ประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์คณะศิลปศาสตร์ 1 รายการ ของคณะศิลปศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคา

Leave a Comment