สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร

ด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีความประสงค์จัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารขนาด ๑๑  ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

ประกาศ

Leave a Comment