การจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่าง TOR 

รายละเอียด

Leave a Comment