ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 11 ที่นั่ง(เบนซิน)  จำนวน 2 คัน

ร่าง TOR

รายละเอียดการจัดซื้อ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

Leave a Comment