ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ห้องปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น) จำนวน 1 ห้อง ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

Leave a Comment