ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดกลาง 1 รายการ  ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ

Leave a Comment