สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม D-Hall จำนวน 1 ชุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์  ห้องประชุม D – Hall  จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัย

Leave a Comment