แจ้งเรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 6 คัน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ  จำนวน 6 คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม D – HALL  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ของมหาวิทยาลัย  โดยมีหลักเกณฑ์รายละเอียดดังนี้

ประกาศและรายละเอียดเรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 6 คัน

Leave a Comment