ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 ของคณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1  1 รายการ  ของคณะศิลปศาสตร์   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ   คณะศิลปศาสตร์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Leave a Comment