ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ(ชุดปฎิบัติการด้านแฟชั่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (ชุดปฏิบัติการด้านแฟชั่น)

เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

 

Leave a Comment