ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบการควบคุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

–   ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบการควบคุม) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่าง TOR
เอกสารประกวดราคา
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

Leave a Comment