ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่างโลหะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารช่างโลหะ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ   คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่าง TOR

Leave a Comment