ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ (โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายหลัก 1 ระบบ)

ร่าง TOR

เอกสารประกวดราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์

 

Leave a Comment