ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ) ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

 

Leave a Comment