ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบควบคุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบการควบคุม) ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารประกวดราคา

Leave a Comment